Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever/patiënt kent de gehanteerde prijzen en dient voorafgaand aan de behandeling hiermee akkoord te gaan.
 2. Betaling dient voorafgaand aan een behandeling(straject), per overboeking te worden voldaan.
 3. De opdrachtgever ontvangt een factuur na elk consult via email. Voor consulten die onderdeel zijn van een behandeltraject worden losse deelfacturen per consult via email verstuurd. De facturen zijn geschikt om in te dienen bij de zorgverzekering.
 4. Voor een verlenging van een consult worden er extra kosten in rekening gebracht. Indien een verlenging van een consult nodig is, zal de zorgverlener de patiënt hier zo spoedig mogelijk over inlichten. De verlenging zal ingaan nadat de patiënt akkoord is gegaan.
 5. Voor betaling na een consult wordt het te betalen bedrag verhoogd met 10 euro extra administratiekosten. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering. Indien de patiënt de betaling 30 dagen na factuurdatum niet heeft voldaan, volgt een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan om een incassoprocedure te voorkomen. Indien betaling uitblijft zal 6 weken na factuurdatum een laatste aanmaning verstuurd worden. Het bedrag wordt hierin verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Indien betaling alsnog uitblijft zal de inning van het verschuldigde bedrag, 8 weken na factuurdatum, uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.

Vergoedingen

 1. Behandeling kunnen mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw mogelijkheden voor vergoeding zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat uw zorgverlener, Danielle Bourne, lid is van de beroepsvereniging AVIG en geregistreerd is voor acupunctuur (prestatiecode 24104), natuurgeneeskunde en leefstijlgeneeskunde (prestatiecode 24005).
 2. Behandelingen door een arts zijn tevens fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kunt u ook voor specifieke diëten een vast bedrag fiscaal aftrekken.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of gewijzigd per mail.
 2. Bij niet tijdige annulering van een afspraak worden er kosten in rekening gebracht.
 3. Onder afspraak wordt elk consult verstaan, zowel telefonisch als face-to-face.
 4. Consulten kunnen later starten dan de afgesproken tijd. Indien de patiënt binnen 60 minuten na de afgesproken tijd afwezig blijkt of niet bereikbaar is, zal dit geregistreerd worden als no-show en worden de consultkosten alsnog gefactureerd.
 5. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. Het consult gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 6. In geval van langdurige ziekte van de zorgverlener wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.
 7. Restitutie is mogelijk voor losse consulten die tot 48 uur van te voren worden afgezegd.
 8. Restitutie is niet mogelijk voor behandeltrajecten die tussentijds opgezegd worden of waarvan de geldigheid reeds verlopen is.

Communicatie

 1. Artsenpraktijk Leef! is voor patiënten per email bereikbaar. Eventuele privacygevoelige informatie of vragen kunnen patiënten via een beveiligd bericht versturen via artsenpraktijkleef.nl of via het online patiëntenportaal.
 2. Voor medische spoedgevallen die niet tot de volgende dag kunnen wachten dient u contact op te nemen met uw huisarts.
 3. Telefonisch is de zorgverlener enkel bereikbaar voor spoedvragen op de dag van uw consult.

Privacy

1. De hulpverlener werkt onder beroepsgeheim. Dit houdt in dat alle medische gegevens niet met derden worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Meer informatie leest u in de privacyverklaring. 
2. De hulpverlener zal zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
De algemene rechten en plichten van de opdrachtgever en hulpverlener zijn eveneens te vinden in de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling in art 7:446 Burgerlijk Wetboek (WGBO) Hierin staat onder andere dat de opdrachtgever recht heeft op inzage van zijn dossier, recht heeft op informatie door de hulpverlener en toestemming moet geven voor behandeling.
3. Volgens de wet zijn jongeren vanaf 16 jaar in staat zelfstandig beslissingen te nemen over medische (be)handelingen. De hulpverlener is niet gerechtigd om de ouders of wettelijke verzorgers (medische) informatie te verstrekken omtrent de behandeling zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat indien u besluit af te wijken van het behandeladvies of de benodigde controles.
 2. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het niet verstrekken van gegevens, onjuiste gegevens of onvolledige informatie. De patiënt draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan de hulpverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de patiënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de hulpverlener te verstrekken.
 3. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor (onverwachte) bijwerkingen of het uitblijven van het gewenste effect tijdens of na een behandeling.
 4. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de patiënt in het pand of op het buitenterrein.

Wijzigingen algemene voorwaarden en tarieven

 1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Artsenpraktijk Leef!..
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.
 3. Gehanteerde tarieven en behandeltrajecten kunnen tussentijds gewijzigd worden. Een behandeltraject wat reeds betaald is zal ongewijzigd worden voortgezet. Voor vervolg consulten na een behandeltraject zal de zorgverlener de patiënt inlichten over de actuele prijzen.

Algemene klachtenprocedure

 1. Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan verzoeken wij u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Klachten over uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig (binnen zes weken na het incident), volledig omschreven worden ingediend bij de zorgverlener nadat de opdrachtgever of patiënt gebreken heeft geconstateerd.
 2. Ingediende klachten worden binnen tien werkdagen vanaf ontvangst van de klacht door de zorgverlener beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar lange verwerkingstijd vergt, zal de zorgverlener beantwoorden met een ontvangstbevestiging en indicatie van de termijn waarbinnen een uitvoeriger antwoord kan worden gegeven.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen de zorgverlener en opdrachtgever en/of patiënt kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat ingediend kan worden bij de klachtencommissie.
 4. Artsenpraktijk Leef! is via de beroepsvereniging AVIG bij een klachtenregeling aangesloten. Mocht u niet met ons tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van de beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 1. De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.