Privacy verklaring

Artsenpraktijk Leef!, gevestigd aan Smaragdplein 227 Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

1. Contactgegevens
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
5. Geautomatiseerde besluitvorming
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
10. Delen van persoonsgegevens met derden
11. Gegevensverwerkers

Contactgegevens
Artsenpraktijk Leef!
https://artsenpraktijkleef.nl
Smaragdplein 227 Utrecht
Contact? Bel 06-18210940 of mail info@artsenpraktijkleef.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Intern: Daniëlle Bourne (info@artsenpraktijkleef.nl)
Extern: Thomas van Driel (privacy@maaktwebsitesbeter.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artsenpraktijk Leef! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)
– Medische gegevens, huisarts en eventuele andere behandelaars, zorgverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artsenpraktijkleef.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artsenpraktijk Leef! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor geneeskundige zorgverlening; ínclusief berichtgeving of verwijzing naar andere zorgverleners;

– Voor facturatie, boekhouding en verantwoording van deze zorg

– Voor (geanonimiseerde) bijdragen aan intercollegiale toetsing, nascholing, medische artikelen en de wetenschap in het algemeen.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Artsenpraktijk Leef! analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Artsenpraktijk Leef! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Artsenpraktijk Leef! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artsenpraktijk Leef!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf laatste behandeling). Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo worden de medische dossiers en boekhouding in af te sluiten ruimten en kasten bewaard, de computer optimaal beveiligd en geeft een professionele ICT-er zo nodig stand-by. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Klantgegevens – 10 jaar
Doel: om te voldoen aan de wettelijk gestelde bepalingen rondom de financiële- en bedrijfsadministratie.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens (incl. bankrekeningnummer)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Correspondentiegegevens – 5 jaar
Doel: om communicatiegeschiedenis, wanneer nodig, in te kunnen zien en te gebruiken voor trainingsdoeleinden.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie

E-mailgegevens – 1 jaar
Doel: om, bij goedkeuring, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Anonieme & Browsegegevens – 3 jaar
Doel: om onze websites doorlopend te verbeteren op basis van jaarlijks te vergelijken gegevens.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Geanonimiseerd IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Locatiegegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artsenpraktijk Leef! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Artsenpraktijk Leef! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Zie ons Cookie beleid voor meer informatie. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artsenpraktijk Leef! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artsenpraktijkleef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op uw verzoek . Artsenpraktijk Leef! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artsenpraktijk Leef! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artsenpraktijkleef.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Artsenpraktijk Leef! verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Artsenpraktijk Leef! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor verstrekking van uw medische persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit is het geval voor berichtgeving aan de huisarts of eventuele andere behandelaars; inclusief verwijzingen naar andere zorgverleners. Voor recepten aan de apotheek is geen aparte toestemming nodig, omdat persoonsgegevens worden gedeeld via een apart door de patiënt in te vullen en te ondertekenen formulier en navolgend digitaal recept.  Tenslotte kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht van de arts doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.     

Gegevensverwerkers

Mogelijk zullen gegevens door een aantal van de onderstaande partijen worden verwerkt. Zo worden e-mailadressen bijvoorbeeld in een mailprogramma opgeslagen, en factuurgegevens in een boekhoudprogramma. Hier vindt u deze partijen, onze eventuele verwerkersovereenkomsten, en informatie over hoe zij met privacy omgaan.

Thomas Maakt Websites Beter – Verwerkersovereenkomst
Mollie – Privacy Policy
MijnDiad
Privacy Policy

Google Mail – Privacy Policy
Google Analytics – Privacy Policy
Google Adsense – Privacy Policy
Google Adwords – Privacy Policy
Sumo – Privacy Policy
Hotjar – Privacy Policy
WordPress – Privacy Policy